Regulamin konkursu

„Dzień kobiet z Arttag Karcher Opole”

Regulamin konkursu

„Dzień kobiet z Arttag Karcher Opole”

 

 

 • 1.

Organizator i Uczestnicy konkursu.

 

 1. Organizatorem konkursu jest ”Arttag Sp z o.o.” z siedzibą w Opolu 45-763,
  Żniwna 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. Opola, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000957224, NIP 7543348722, (Organizator ).
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie.
 3. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie.
 4. W konkursie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania oraz adres do doręczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które akceptują postanowienia Regulaminu oraz w wyznaczonym terminie udzielą odpowiedzi na pytanie konkursowe (Uczestnicy).
 5. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie, traci prawo do udziału w Konkursie oraz ewentualnej nagrody.
 6. Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie dwa projekty/pomysły.
 7. Projekty mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie, a jeżeli zostanie przyznana nagroda to osobie zgłaszającej konkretny projekt/pomysł.
 8. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 9. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Janex Serwis oraz Arttag
  z o.o., jak również ich rodziny oraz członkowie komisji konkursowej, a także ich osoby najbliższe. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

 

 • 2.
  Przedmiot konkursu.

 

 1. Konkurs podzielony został na dwie części:
  • dla osób posiadających już jakikolwiek sprzęt firmy Karcher;
  • dla osób, które nie posiadają jeszcze sprzętu firmy Karcher;
 2. Przedmiotem konkursu, dla osób posiadających sprzęt firmy Karcher, jest zrobienie
  zdjęcia ze swoim sprzętem Karcher, np. w trakcie pracy i przesłanie go do 15 marca 2024 r. do godziny 24.00, na adres mailowy: arttagkonkurs@gmail.com
 3. Przedmiotem konkursu dla osób nie posiadających jeszcze sprzętu firmy Karcher,
  jest przekonanie komisji konkursowej, dlaczego właśnie one powinny otrzymać nagrodę.
 4. Odpowiedzi należy przesyłać do 15 marca 2024 r. do godziny 24.00 drogą mailową, na adres: arttagkonkurs@gmail.com
 5. Konkurs trwa od 8 marca 2024 r. do 15 marca 2024 r. do godziny 24.00.

 

 • 3.

Warunki uczestnictwa w konkursie.

 

 1. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przedmiotowego regulaminu.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w sposób i w terminie określonym w regulaminie: w pierwszym przypadku zdjęcia, w drugim przypadku uzasadnienia, zgodnego z wymaganiami określonymi niniejszym regulaminem.
 3. Wszystkie zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą brały udziału w ocenianiu.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na nieodpłatne upublicznienie wizerunku osób widniejących na przesłanych nam zdjęciach w celach promocyjnych firmy Arttag Sp. z o.o., m.in. na stronie firmy oraz w mediach społecznościowych. Wyrażenie zgody jest równoznaczne z przesłaniem zdjęcia na adres mailowy konkursu.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na nieodpłatne upublicznienie wizerunku zwycięzców konkursu, w celach promocyjnych firmy Arttag Sp. z o.o. m.in., na stronie firmy oraz w mediach społecznościowych. Wyrażenie zgody jest równoznaczne z udziałem w konkursie i przesłaniem zdjęcia lub uzasadnienia dla Komisji.

 

 

 • 4.

Ochrona danych osobowych

 

 1. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe przekazane przez Uczestników Konkursu  w następującym zakresie: adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko.
 2. Przetwarzanie Danych Osobowych będzie odbywało się w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), w dalszej części jako RODO.
 3. Administratorem danych (w rozumieniu art. 4 RODO) przekazanych przez Uczestników jest Organizator.
 4. 4Dane Osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników za pośrednictwem przesłanej wiadomości email będą przez niego przetwarzane w celu koordynacji
  i obsługi działań związanych z przeprowadzanym Konkursem (w tym w szczególności w celu przekazania nagrody dla Zwycięzcy oraz poinformowaniu Zwycięzców
  o wygranej na fanpage Arttag Karcher Opole w ramach portalu Facebook).
 5. Przekazanie Danych Osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie ma charakter dobrowolny, jednak w przypadku ich niepodania, nie będzie możliwe przydzielenie nagrody.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich Danych Osobowych  w powyżej wskazanym zakresie i celu, na podstawie oświadczenia woli (w dalszej części jako Klauzula) o treści wskazanej w Załączniku B.
 7. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody, o której mowa powyżej, są warunkiem uczestnictwa w konkursie.
 1. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Danych Osobowych przez Organizatora (w tym w szczególności o uprawnieniach przysługujących Uczestnikowi w zakresie jego Danych Osobowych) są zawarte w Klauzuli.

 

 • 5.

Nagrody

 

 1. W każdej z dwóch kategorii wyłonionych zostanie 3 zwycięzców, co daje końcowo
  6 nagrodzonych osób. Po dwie pierwsze, dwie drugie oraz dwie trzecie.
 2. Organizator konkursu ma prawo zmienić ilość wyróżnionych w konkursie osób.
 3. Nagrodą za pierwsze miejsce w obu kategoriach jest bon towarowy o wartości 250,00 zł do wykorzystania w sklepie Arttag Karcher w Opolu.
 4. Nagrodą za drugie miejsce w obu kategoriach jest bon towarowy o wartości 100,00zł  do wykorzystania w sklepie Arttag Karcher w Opolu.
 5. Nagrodą za trzecie miejsce w obu kategoriach jest bon towarowy o wartości 50,00zł  do wykorzystania w sklepie Arttag Karcher w Opolu.
 6. Zwycięzcy są zwolnieni od zapłacenia podatku od nagród zgodnie z ustawą o PIT.
 7. Wygrana w tym konkursie nie przekroczy równowartości 2 000 złotych (dotyczy wyłącznie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
  oraz przedsiębiorców prowadzących działalność rolniczą).

 

 • 6.

Procedura wyłonienia zwycięzców.

 

 1. W celu wyłonienia zwycięzców powołana zostanie komisja konkursowa składająca się:
  • z dwóch osób z Zarządu firmy Arttag Sp. z o.o.;
  • pracownika firmy Arttag Sp. z o.o.;,
  • z przedstawiciela zewnętrznej firmy marketingowej.
 2. Komisja składająca się z powyżej wskazanych osób, po przeglądnięciu wszystkich zgłoszeń nadesłanych zgodnie z regulaminem wyłoni zwycięzców.
 3. Wyłącznie Komisja jest uprawniona do dokonania oceny odpowiedzi i wyłonienia zwycięzców.
 4. Od decyzji Komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 5. Odpowiedź może zostać wykluczona z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia przez Komisję konkursową, że nie spełnia ona wymogów Regulaminu lub w przypadku otrzymania przez Organizatora informacji, że narusza ono dobre imię osób trzecich.
 6. Komisja ma prawo nie wyłonić Zwycięzców lub wyłonić mniej lub więcej niż 6 Zwycięzców, jeżeli uzna, że zgłoszone odpowiedzi nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.
 7. O wynikach konkursu Organizator poinformuje na swojej stronie oraz w mediach społecznościowych – https://www.facebook.com/ArttagKarcherOpole
 8. O sposobie odebrania nagrody Zwycięzcy zostaną poinformowani w wiadomości prywatnej.
 9. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę rzeczową.
 10. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.

Zgoda – dane osobowe

 

            Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym  w ramach niniejszego formularza (w dalszej części jako: Dane Osobowe),
w celu koordynacji i obsługi działań związanych z przeprowadzanym konkursem „Karcher Arttag Opole Start” w tym w szczególności przydzielenia nagrody dla zwycięzcy oraz poinformowaniu Zwycięzców o wygranej na fanpage Karcher Arttag Opole w ramach portalu Facebook.  Rolę administratora danych pełni spółka Arttag  Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-763, ul. Żniwna 3.

Dostęp do Danych Osobowych mogą uzyskać upoważnieni pracownicy
i przedstawiciele administratora danych. Dane Osobowe mogą zostać także ujawnione właściwym organom, o ile będą upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem. Dostęp do Danych Osobowych, w ograniczonym i niezbędnym zakresie związanym z Celem przetwarzania opisanym powyżej, mogą uzyskać również przedstawiciele podmiotów przetwarzających, w szczególności świadczących usługi informatyczne związane
z prowadzonym Konkursem oraz przedstawiciele firmy kurierskiej na potrzeby wysyłki nagrody dla zwycięzcy. Powyżej wskazane podmioty są zobowiązane do zapewnienia odpowiednich środków ochrony Danych Osobowych odpowiadających standardom rynkom
w tym zakresie (w tym także  w przypadku ewentualnego przesyłania Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy taka sytuacja będzie miała miejsce). Dane Osobowe będą przetwarzane przez Arttag Sp.z o.o do czasu zakończenia i podsumowania Konkursu lub wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych (w zależności które zdarzenie wystąpi jako pierwsze). W takiej sytuacji Dane Osobowe pozyskane w związku
z realizacją Celu przetwarzania zostaną uśnięte przez administratora danych. Administrator danych może jednak zachować niezbędną, ograniczoną część Danych Osobowych w celu umożliwienia wykazania zgodności z przepisami, przez okres do czasu upływu przewidzianych prawem terminów przedawnienia roszczeń. Rozumiem, że moja zgoda jest dobrowolna i nie mam obowiązku podawania Danych Osobowych, jednak w sytuacji jej nieudzielenia bądź późniejszego wycofania lub przesłania wniosku o zmianę lub usunięcie Danych Osobowych, nie będzie możliwe przydzielenie nagrody. Jako podmiot danych rozumiem, że mam prawo żądać udzielenia dostępu do Danych Osobowych, ich zmiany lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia Danych Osobowych, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność dotychczasowego przetwarzania) oraz prawo otrzymania kopii Danych Osobowych. Powyżej wskazane uprawnienia mogą być realizowane poprzez kontakt mailowy
z administratorem danych arttag2022@gmail.com. W razie uznania, że Dane Osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, istnieje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.